Menu

Select your delicious Food Menu

STARTERS

SMOKED SWORDFISH DIP New 27000đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Mù tạt Trung Quốc
PAMPLONA DE POLLO 25.50đ
 • Mayonnaise
 • Rau bồ công anh
OATMEAL COOKIE 5.95đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Rocoto cocktail
JUMBO SHRIMP COCKTAIL NEW 18.50đ
 • Rocoto cocktail
 • Sốt chanh
BABY GREENS SALAD KHUYẾN NGHỊ 40.00đ
 • Chipotle Aioli
 • Rau bồ công anh

MAINS

PAMPLONA DE POLLO 25.50đ
 • Mayonnaise
 • Rau bồ công anh
BABY GREENS SALAD KHUYẾN NGHỊ 40.00đ
 • Chipotle Aioli
 • Rau bồ công anh
OATMEAL COOKIE 5.95đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Rocoto cocktail
SMOKED SWORDFISH DIP New 27000đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Mù tạt Trung Quốc
JUMBO SHRIMP COCKTAIL NEW 18.50đ
 • Rocoto cocktail
 • Sốt chanh

Lunch

SMOKED SWORDFISH DIP New 27000đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Mù tạt Trung Quốc
PAMPLONA DE POLLO 25.50đ
 • Mayonnaise
 • Rau bồ công anh
OATMEAL COOKIE 5.95đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Rocoto cocktail
JUMBO SHRIMP COCKTAIL NEW 18.50đ
 • Rocoto cocktail
 • Sốt chanh
BABY GREENS SALAD KHUYẾN NGHỊ 40.00đ
 • Chipotle Aioli
 • Rau bồ công anh
PAMPLONA DE POLLO 25.50đ
 • Mayonnaise
 • Rau bồ công anh
BABY GREENS SALAD KHUYẾN NGHỊ 40.00đ
 • Chipotle Aioli
 • Rau bồ công anh
OATMEAL COOKIE 5.95đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Rocoto cocktail
SMOKED SWORDFISH DIP New 27000đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Mù tạt Trung Quốc
JUMBO SHRIMP COCKTAIL NEW 18.50đ
 • Rocoto cocktail
 • Sốt chanh

Dinner

SMOKED SWORDFISH DIP New 27000đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Mù tạt Trung Quốc
PAMPLONA DE POLLO 25.50đ
 • Mayonnaise
 • Rau bồ công anh
OATMEAL COOKIE 5.95đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Rocoto cocktail
JUMBO SHRIMP COCKTAIL NEW 18.50đ
 • Rocoto cocktail
 • Sốt chanh
BABY GREENS SALAD KHUYẾN NGHỊ 40.00đ
 • Chipotle Aioli
 • Rau bồ công anh
PAMPLONA DE POLLO 25.50đ
 • Mayonnaise
 • Rau bồ công anh
BABY GREENS SALAD KHUYẾN NGHỊ 40.00đ
 • Chipotle Aioli
 • Rau bồ công anh
OATMEAL COOKIE 5.95đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Rocoto cocktail
SMOKED SWORDFISH DIP New 27000đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Mù tạt Trung Quốc
JUMBO SHRIMP COCKTAIL NEW 18.50đ
 • Rocoto cocktail
 • Sốt chanh

Drinks

BEER

SMOKED SWORDFISH DIP New 27000đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Mù tạt Trung Quốc
PAMPLONA DE POLLO 25.50đ
 • Mayonnaise
 • Rau bồ công anh
OATMEAL COOKIE 5.95đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Rocoto cocktail
JUMBO SHRIMP COCKTAIL NEW 18.50đ
 • Rocoto cocktail
 • Sốt chanh
BABY GREENS SALAD KHUYẾN NGHỊ 40.00đ
 • Chipotle Aioli
 • Rau bồ công anh

CHAMPAIN

PAMPLONA DE POLLO 25.50đ
 • Mayonnaise
 • Rau bồ công anh
BABY GREENS SALAD KHUYẾN NGHỊ 40.00đ
 • Chipotle Aioli
 • Rau bồ công anh
OATMEAL COOKIE 5.95đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Rocoto cocktail
SMOKED SWORDFISH DIP New 27000đ
 • Chipotle Aioli
 • Mayonnaise
 • Mù tạt Trung Quốc
JUMBO SHRIMP COCKTAIL NEW 18.50đ
 • Rocoto cocktail
 • Sốt chanh
Gọi ngay cho chúng tôi!